Regulamin

Regulamin użytkownika korzystającego z usług portalu E-day

 

I. Postanowienia ogólne 

Regulamin definiuje rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez portal www.e-day.com.pl należący do E-day Sp. z o.o.

II. Definicje

Poszczególne nazewnictwo użyte w regulaminie oznacza:

1.   Regulamin - identyfikuje niniejszy regulamin.

2.   Portal – serwis internetowy wraz z wszystkimi dostępnymi możliwymi do zastosowania usługami i zamieszczonymi informacjami pod adresem www.e-day.com.pl

3.   Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem www.e-day.com.pl

4.   Usługodawca – E-day Sp. z o.o., pełnoprawny właściciel portalu www.e-day.com.pl

5.   Użytkownik - osoba korzystająca z portalu/serwisu.

6.   Rejestracja - wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Usługodawcy danych niezbędnych do realizacji usługi internetowej.

7.   Zarejestrowany użytkownik - Użytkownik, który dokonał Rejestracji w Serwisie.

8.   Polityka prywatności – definiuje rodzaj, zakres i warunki ochrony danych osobowych gromadzonych na portalu www.e-day.com.pl

9.   Wyszukiwarka – baza danych użytkowników, którzy j dokonali rejestracji na portalu poprzez odpowiednie zakładki,

11.   Newsletter – wiadomość wysyłana automatycznie z serwisu www.e-day.com.pl na email użytkownika, za jego uprzednią zgodą,

III. Odpowiedzialność oraz prawo własności intelektualnej

1.   Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Portalu oraz do wprowadzania w nim zmian i modyfikacji bez konieczności wcześniejszego informowania Użytkowników o swoich planach i zakresie wprowadzanych zmian.

2.   Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne na Portalu były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, jednak nie może tego w pełni zagwarantować. W związku z tym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje z tytułu decyzji podjętych na podstawie informacji dostępnych na Portalu. Powyższe odnosi się przede wszystkim do cen przedstawionych produktów i usług, za które płatność wynosi 0,00 zł i nie stanowią oferty handlowej.

3.   Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia jakichkolwiek szkód po stronie Użytkownika, wynikających z korzystania z Portalu lub brakiem takiej możliwości, utraty danych Użytkownika w systemie, opóźnienia w przesłaniu danych, spowodowanych brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub innymi przerwami w funkcjonowaniu Portalu, spowodowanymi przez czynniki niezależne od Usługodawcy.

4.   Do czynników niezależnych od Usługodawcy zalicza się w szczególności:

o   przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz awarie urządzeń technicznych

o   konieczne przerwy eksploatacyjne, remontowe oraz inne przerwy o charakterze technicznym w szczególności związane z konserwacją serwerów

o   obciążenia łączy oraz nieprawidłowości w działaniu operatorów krajowych i zagranicznych lub brak dostępu do sieci wymienionych operatorów

o   przyczyny technologiczne wynikające z awarii transmisji lub łączy telefonicznych, również międzynarodowych

o   przyczyny technologiczne związane z funkcjonowaniem Portalu

o   siła wyższa, rozumiana jako nagła, niespodziewana przyczyna zewnętrzna, niezależna od działań Usługodawcy

o   inne okoliczności wynikające z nieprawidłowego działania dostawców usług oraz operatorów telekomunikacyjnych

5.   Do czynników niezależnych od Usługodawcy zalicza się także okoliczności wynikające z awarii urządzeń lub oprogramowania Użytkownika, w tym jego błędnej obsłudze lub konfiguracji.

6.   Usługodawca informuje, że na Portalu znajdują się teksty chronione prawem autorskim, znaki towarowe, logo, grafika oraz inne oryginalne materiały i pliki, a przyjęty na Portalu układ i dobór kolorów, stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych.

7.   Użytkownicy Portalu są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Kopiowanie, reprodukowanie i modyfikowanie danych, informacji, materiałów i plików umieszczonych w Serwisie bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

 

IV. Użytkowanie Portalu

1.   Użytkownik zapewnia, że w zakresie odbioru jak i przesyłania informacji będzie korzystał z Portalu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

2.   Użytkownicy Portalu mogą zamieszczać w wybranych jego działach własne treści i materiały, m.in. w postaci wypowiedzi, informacji, artykułów, zdjęć, grafik, materiałów audio i video oraz innych plików. Zamieszczając własne treści i materiały Użytkownik udziela Usługodawcy licencji na ich redagowanie, kopiowanie oraz publikację w serwisach prowadzonych przez Usługodawcę i serwisach partnerskich Usługodawcy. Lista serwisów prowadzonych przez Usługodawcę oraz serwisów partnerskich jest dostępna w siedzibie Usługodawcy.

3.   Wpisy zamieszczane przez Użytkowników wyrażają ich subiektywne odczucia i poglądy. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników.

4.   Użytkownicy zamieszczający własne treści i materiały ponoszą pełną odpowiedzialność za ich zgodność z prawem oraz niniejszym Regulaminem. Serwis zastrzega sobie prawo do nie zatwierdzenia, edycji oraz usuwania zamieszczanych przez Użytkowników wpisów i plików bez podania przyczyny.

5.   W wypadku naruszenia prawa lub wystąpienia roszczeń stron trzecich, Usługodawca, na mocy obowiązującego prawa, zastrzega sobie prawo do przekazania danych Użytkownika uprawnionym instytucjom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

6.   W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę istotnego naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, Usługodawca ma prawo do natychmiastowego zablokowania oraz usunięcia danych Użytkownika z systemu, bez konieczności powiadamiania Użytkownika o tym zdarzeniu.

 

V. Rejestracja na Portalu

1.   Do korzystania z usług Portalu niezbędna jest Rejestracja Użytkownika na Portalu.

2.   Zarejestrowany Użytkownik ma umożliwiony dostęp do korzystania z poszczególnych części Portalu. Do usług oferowanych na Portalu należą w szczególności szkolenia e-learningowe w wybranych dziedzinach pomocy publicznej.

3.   Aby zarejestrować się na Portalu konieczne jest wypełnienie wszystkich pól formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. Wszystkie podane przez Użytkownika dane muszą być zgodne z prawdą. Za prawdziwość podanych danych odpowiada sam Użytkownik.

4.   Rejestracja na Portalu jest równoznaczna z przekazaniem Usługodawcy swoich danych, w tym adresu e-mail, w celu świadczenia usług określonych niniejszym Regulaminem oraz wyrażeniem zgody na otrzymywanie dodatkowych przesyłek zawierających materiały informacyjne i handlowe oraz oferty promocyjne Usługodawcy i jego partnerów binesowych.

5.   Usługodawca nie udostępnia danych Zarejestrowanych użytkowników podmiotom zewnętrznym. Wszystkie przesyłki wysyłane do Użytkownika przez Usługodawcę w imieniu swoich partnerów zawierają adnotację, że zostały one wysłane na zlecenie partnera Usługodawcy.

6.   Podanie swoich danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do pełnego korzystania ze wszystkich zasobów Portalu. Użytkownik ma prawo do przeglądania i modyfikowania treści swoich danych podanych w czasie rejestracji poprzez ich edycję w panelu Użytkownika.

7.   Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Rejestracji oraz usunąć dane rejestracyjne z systemu. Aby to uczynić należy zalogować się na Portalu, wejść do Panelu użytkownika, a następnie wybrać zakładkę "Edycja danych" i kliknąć w link "Usuń moje konto i dane z serwisu". Usunięcie danych należy potwierdzić drogą mailową. Dane mogą zostać usunięte bez podania przyczyny również przez administratora m.in. w przypadku stwierdzenia wadliwości podanego adresu e-mail. Usunięcie danych rejestracyjnych Użytkownika z systemu jest równoznaczne z utratą przez tego Użytkownika dostępu do usług oferowanych przez Portal – dostępnych wyłącznie po dokonaniu pełnej Rejestracji Użytkownika.

 

VII. Zmiany regulaminu

1.   Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na tej stronie internetowej.

          2.   E-day Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich na tej stronie internetowej, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy.