Aktualności
Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
2011-04-07


Na początku kwietnia 2011 r. ukazała się najnowsza wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W dokumencie wprowadzono nieliczne zmiany. Zmiany te dotyczą beneficjenta systemowego w działaniu 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, gdzie zamiast „Centrum Projektów Informatycznych MSWiA” ujęto „MSWiA lub podmiot przez nie wskazany”.  Zmieniono również opis działania 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, które odzwierciedlają modyfikacje do tego instrumentu wprowadzone nowelizacją rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Przedstawione zostały również realokacje środków finansowych pomiędzy dwoma działami w 2. i 3. Priorytecie i zmiany w kryteriach wyboru projektów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Informacje na temat szczegółowych zmian jak również szczegółowy opis priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka są dostępne na str. Funduszy europejskich:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl.


Źródło: tutaj.