Aktualności
VIII posiedzenie Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
2011-02-09


W dniu 9 lutego 2011 roku w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia. Głównym problemem posiedzenia było rozlokowanie dodatkowych środków  pochodzących z Unii Europejskiej. Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska podczas posiedzenia oznajmiła, że:


„dodatkowe środki unijne z krajowej rezerwy wykonania i dostosowania technicznego podzieliliśmy według obiektywnych i jednolitych dla wszystkich kryteriów. Chcemy, by zasiliły one te obszary, które przyczynią się do realizacji celów Narodowej Strategii Spójności i tym samym zwiększyły skuteczność prowadzonej polityki rozwoju”.


W trakcie posiedzenia przyjęto dwie uchwały dotyczące alokacji oraz realokacji dodatkowych środków wspólnotowych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych.
Uczestnicy komitetu zadecydowali jednoznacznie o podziale ponad 1,331 mld euro z krajowej rezerwy wykonania oraz 632,4 mln euro pochodzących z dostosowania technicznego pomiędzy programy:
- Innowacyjna Gospodarka,
- Infrastruktura i Środowisko,
- Rozwój Polski Wschodniej,
- Kapitał Ludzki oraz programy regionalne.
Zdecydowano, że na usuwanie skutków powodzi i kryzysu zostanie przeznaczona kwota 60 mln. euro.  
Minister Bieńkowska potwierdziła również skuteczność zaproponowanego przez MMR systemu motywacyjnego:


„Cieszy to, że wszystkie województwa spełniły kryterium dopuszczające do podziału środków z krajowej rezerwy wykonania, potwierdzając tym samym skuteczność zaproponowanego przez MRR systemu motywacyjnego. Przyjęte dziś uchwały to dopiero pierwszy krok. Zmiany w  programach operacyjnych muszą zostać przyjęte przez Komitety Monitorujące poszczególne programy, a ostatecznie zaakceptowane przez Komisję Europejską”.


Dyrektor Departamentu Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej, Marek Kalupa przedstawił informację o stanie realizacji NSRO porównując dane z początku ubiegłego roku i końca stycznia bieżącego. Okazuje się, że wartość podpisanych umów, wniosków o płatności i certyfikowanych środków wzrosły z znacznym stopniu. W przypadku certyfikowanych środków nawet o 215%. Dyrektor Kalupa oznajmił jednoznacznie, że:


„w zeszłym roku wykonaliśmy prognozę certyfikacji na poziomie 133 proc.  W liczbach bezwzględnych oznacza to, że przekroczyliśmy plan o niemal 9 mld zł. Dzięki temu mogliśmy zawnioskować o większą kwotę refundacji”.


Kluczowym etapem posiedzenia dla Polski okazało się wyróżnienie przedstawiciela Komisji Europejskiej Patricka Amblarde’a. Powiedział on, że:

„W zeszłym roku Polska znakomicie poradziła sobie z wydatkowaniem funduszy unijnych. To świetna wiadomość, także dla Komisji. W przypadku Polski zanotowaliśmy najwyższy poziom płatności w historii”.

Na stronie internetowej Funduszy Europejskich można znaleźć pełną dokumentację:
- Alokacje dodatkowych środków wspólnotowych oraz  realokacje w ramach krajowych i - regionalnych programach operacyjnych,
- Wnioski dla Polityki Spójności w świetle wyników prac analityczno-ewaluacyjnych,
- Sprawozdanie z działalności grupy roboczej ds. koordynacji i komplementarności w ramach KK NSRO za lata 2009-2010.


Źródło: tutaj.