Aktualności
Ponowny nabór wniosków do Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – projekty współpracy ponadnarodowej, Programu Kapitał Ludzki w województwie warmińsko-mazurskim
2011-12-28


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu otwartego nr 4/POKL/7.2.1/2011 Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Kapitał Ludzki. Za ostateczny termin przyjęto dzień 30 grudnia 2011 r. Głównym powodem zakończenia naboru wniosków jest znaczne przekroczenie dostępnej alokacji w dotychczas złożonych wnioskach.


Szczegółowe informacje
:
tutaj.