Aktualności
Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie przyjęcia zmian w Programie Kapitał Ludzki wynikających z przeglądu śródokresowego
2011-12-12

 
W dniu 5 grudnia 2011 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą zmiany wprowadzone w Programie Kapitał Ludzki w ramach przeglądu śródokresowego. Niniejsza decyzja  zamyka trwający od początku 2011 roku proces modyfikacji Programu przeprowadzony na podstawie art. 33 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r., ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności (rozporządzenie ogólne) oraz uwzględniający realokację dodatkowych środków finansowych pochodzących z Krajowej Rezerwy Wykonania (KRW).


Szczegółowe informacje:
tutaj.