Aktualności
Zmiana wytycznych ogólnych do opracowania Studium Wykonalności dla Lubuskiego Programu Regionalnego
2011-12-07W dniu 29 listopada 2011 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął  zmianę Wytycznych ogólnych do opracowania Studium Wykonalności dla projektów inwestycyj­nych w ramach Lubuskiego Programu Regionalnego.
Instytucja Zarządzająca Lubuskim Programem Regionalnym doprecyzowała definicję wartości rezydualnej.

Wartość rezydualną należy rozumieć jako wartość środków trwałych netto uzyskanych na etapie realizacji projektu lub w okresie jego eksploatacji, wynikająca z nakładów inwestycyjnych na realizację projektu oraz nakładów odtworzeniowych, ustalona na koniec ostatniego roku okresu odniesienia przyjętego do analizy
(Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód z 27 września 2011 r.).

Doprecyzowana definicja wartości rezydualnej ma wpływ na wyniki przeprowadzanych analiz w finansowaniu, w tym na poziom luki w finansowaniu. Zmiana wynika z dbałości Instytucji Zarządzającej o prawidłowy poziom zakontraktowania środków.


Szczegółowe informacje wraz z wytycznymi
tutaj.