Aktualności
Zmiana Uszczegółowienia Lubuskiego Programu Regionalnego
2011-12-07


W dniu 29 listopada 2011 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przyjęciu zmian do Uszczegółowienia Lubuskiego Programu Regionalnego. Zaktualizowane zostały  kryteria merytoryczne specyficzne, obowiązujące na etapie oceny strategiczno – horyzontalnej, dotyczących Priorytetu I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, Działania 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, w zakresie e-usług, zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący Lubuskiego Programu Regionalnego.

W szczególności zostały doprecyzowane zapisy odnoszące się do typów kwalifikujących się projektów, maksymalnego poziomu dofinansowania oraz wydatków kwalifikowalnych specyficznych w ramach Priorytetu I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, Działania 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

W związku ze zmianą Wytycznych Instytucji Zarządzającej Lubuskim Programem Regionalnym w sprawie kwalifikowalności wydatków, zaktualizowane zostały zapisy dotyczące wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w ramach Priorytetu I, II, III, IV i V, Lubuskiego Programu Regionalnego.


Szczegółowe informacje wraz z wytycznymi i załącznikami
tutaj.