Aktualności
Nabór do poddziałania 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Województwa Opolskiego
2012-03-21


Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w dniu 5 kwietnia 2012 r. rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.


Termin składania wniosków: 
Od 5 do 20 kwietnia 2012 r.


Sposób składania wniosków:

Osobiście, przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony podpisem i datą), przesyłką kurierską bądź listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce na adres:

 
Punkt Przyjmowania Wniosków,
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych,
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole.


Konkurs jest przeznaczony dla następujących podmiotów
:
- Szkoły wyższe,
- Pozostałe jednostki naukowe – w rozumieniu Ustawy o zasadach finansowania nauki,
- Partnerstwa ww. Instytucji,
- Jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjum naukowo-przemysłowego,
- Partnerstwo jednostek organizacyjnych JST z jednostkami naukowymi lub szkołami wyższymi.


Wsparcie można uzyskać na:

1. Zakupu maszyn, urządzeń, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych ze wsparciem jednostek naukowych w zakresie podnoszenia stopnia innowacyjności, wdrożeń systemów teleinformatycznych, gospodarki elektronicznej,
2. Zakupu maszyn, urządzeń, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych dla laboratoriów w szkołach wyższych i innych jednostkach naukowych, prowadzących badania na rzecz nowoczesnych technologii produkcyjnych,
3. Budowę, przebudowę  obiektów niezbędnych do prowadzenia badań.


W/w zadania mogą być realizowane tylko i wyłącznie w zakresie następującej kategorii interwencji: 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych.


Budżet konkursu:
 
9 743 529,42 zł


Max dofinansowanie:
 
3,4 mln zł.


Procent dofinansowania:
 
- Projekty nie objęte pomocą publiczną – maksymalnie 85 % kosztów kwalifikowanych;

- Projekty objęte regionalną pomocą inwestycyjną – maksymalnie 50 % kosztów kwalifikowanych;

- Pomoc na szkolenia – maksymalnie 25 % kosztów kwalifikowanych;

- projekty realizowane przez państwowe jednostki budżetowe – 100%.


Szczegółowe informacje wraz z niezbędną dokumentacją: tutaj