Aktualności
Nabór wniosków do Poddziałania 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, PO KL
2012-03-16


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju od dnia 8 marca 2012 r. rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Programu Kapitał Ludzki. 


Termin składania wniosków: 
Od 8 marca 2012 r. do 13 kwietnia 2012 r.


Termin rozstrzygnięcia konkursu:
 
Przełom II i III kwartału 2012 r.


Sposób składania wniosków:

Osobiście, kurierem lub pocztą na adres:


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
Dział Wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
ul. Nowogrodzka 47 A,
02-695 Warszawa.


W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do punktu przyjmowania wniosków.


Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich podmiotów, któ®e spełniają kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).


Konkurs jest przeznaczony dla szkół wyższych, zarówno publicznych jak i niepublicznych, posiadających w dniu złożenia wniosku uprawnienia do prowadzenia studiów 1 stopnia na zamawianych kierunkach.  


Dofinansowanie można przeznaczyć na:

- tworzenie programów stypendialnych dla studentów kierunków zamawianych,
- tworzenie i wdrażanie programów wyrównawczych adresowanych do studentów I roku kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych obejmujących podnoszenie kompetencji niezbędnych do kontynuowania studiów na tych kierunkach,
- wdrażanie nowych lub zmienionych programów nauczania,
- inne formy działalności dydaktycznej określane przez uczelnię, podnoszące atrakcyjność kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych.Szczegółowe informacje wraz z niezbędną dokumentacją można znaleźć na str. internetowej Programu Kapitał Ludzki w województwie podkarpackim podlaskim: tutaj