Aktualności
Nabór wniosków do Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Programu Kapitał Ludzki w województwie pomorskim
2012-03-16


Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego od dnia 29 lutego 2012 r. przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów do konkursu w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Programu Kapitał Ludzki w województwie pomorskim. 


Termin składania wniosków: 
Od 29 lutego 2012 r. do 2 kwietnia 2012 r.


Sposób składania wniosków:

Osobiście, kurierem lub pocztą na adres:


Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,
ul. Augustyńskiego 2,
80-819 Gdańsk,


lub


Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,
Kancelaria Ogólna,
ul. Okopowa 21/27,
80-810 Gdańsk,


poniedziałek - piątek w godz. 7.45 -15.45,


Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich podmiotów oprócz osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 


Typy projektów:

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) obejmujące:
1. doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej;
2. przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy członkowie są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie) do wysokości 40 tys. zł na osobę (lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej);
3. wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6/do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące:
a) finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego,
b) szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji  (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).



Źródło
: tutaj