Aktualności
Nabór wniosków do Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, PO KL w województwie zachodniopomorskim (konkurs otwarty)
2012-03-14


W terminie od 8 marca 2012 r. do zamknięcia konkursu (konkurs otwarty), Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Programu Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim.  


Termin składania wniosków: 
od 8 marca 2012 r. do zamknięcia konkursu.


Termin rozstrzygnięcia konkursu:
 
31 grudnia 2012 r. lub do wyczerpania alokacji.


Sposób składania wniosków:

Osobiście, kurierem lub pocztą na adres:


Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie,
Punkt Informacyjny EFS w Szczecinie (pok. 211),
ul. Adama Mickiewicza 41,70-383 Szczecin,


lub


Punkt Informacyjny EFS w Koszalinie (pok. 25),
ul. Słowiańska 15a,75-846 Koszalin,


od poniedziałku do piąteku w godz. 9.00-15.00.


Konkurs jest przeznaczony wszystkich podmiotów, które spełniają kryteria określone w dokumentacji konkursowej. Podmioty wykluczone z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie art. 207 ust. 4 z uwzględnieniem ust. 7 oraz ust. 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), nie mogą ubiegać się o dofinansowanie w okresie, o którym mowa w art. 207 ust. 5 niniejszej ustawy.


Konkurs stanowi wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) obejmujące:
1. Doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej;
2. Przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie  spółdzielni lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy członkowie są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie) do wysokości 40 tys. zł na osobę (lub 20  tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej);
3. Wsparcie pomostowe udzielane w okresie od 6 do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące: 
a) Finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego,
b) Szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji  (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).


Budżet konkursu:
 
10 mln zł.


Szczegółowe informacje wraz z niezbędną dokumentacją można znaleźć na str. internetowej Programu Kapitał Ludzki w województwie podkarpackim podlaskim: tutaj