Aktualności
Nabór wniosków do Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, PO KL w województwie podlaskim
2012-03-14


Urząd Marszałkowski w Białymstoku od dnia 28 lutego 2012 r. rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, PO KL w województwie podlaskim.  


Termin składania wniosków: 
od 28 lutego 2012 r. do dnia zawieszenia/zamknięcia  


Sposób składania wniosków:

Osobiście, kurierem lub pocztą na adres:


Departament  Europejski Funduszu Społecznego,
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok,
(Kancelaria, pokój nr 019 na parterze),


od poniedziałku do piątku w godz:
poniedziałek - 8.00-16.00,
wtorek-piątek - 7.30-15.30.


Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich podmiotów, które spełniają kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w  art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).


Dofinansowanie można uzyskać na  projekty uwzględniające  programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia (z wyłączeniem działań dotyczących indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych,  w szczególności obejmujące:
- dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu  kształcenia; 
- doradztwo i opiekę pedagogiczno - psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym); 
- programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki; 
- dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo - matematycznych; 
- rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery); 
- wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne; 
- wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania.


Budżet konkursu:
 
10 mln zł.


Szczegółowe informacje wraz z niezbędną dokumentacją można znaleźć na str. internetowej Programu Kapitał Ludzki w województwie podkarpackim podlaskim: tutaj