Aktualności
Nabór wniosków do Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Programu Kapitał Ludzki w województwie podkarpackim
2012-03-13


Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie od dnia 12 marca 2012 r. rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu otwartego z zastosowaniem procedury przyspieszonego wyboru projektów w Poddziałaniu 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Programu Kapitał Ludzki w województwie podkarpackim. 


Termin składania wniosków:
 
 od 12 marca 2012 r. do daty zamknięcia


Sposób składania wniosków:

Osobiście, kurierem lub pocztą na adres:


Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie,
ul. Lisa Kuli 20,
35-025 Rzeszów,
Kancelaria WUP, pokój nr 1

jak również w  Oddziałach Zamiejscowych WUP:


Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie,
ul. Lewakowskiego 27B,
38-400 Krosno, 
pokój nr 31.


Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu,
ul. Katedralna 5,
37-700 Przemyśl, 
pokój nr.

 
Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu,
pl. Bartosza Głowackiego 34,
39-400 Tarnobrzeg,
pokój nr 7.


W godzinach pracy Urzędu: poniedziałek – piątek, 7.30-15.30.


Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich podmiotów, które spełniają kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).


Dofinansowanie można otrzymać na:
1. Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, obejmujących m.in:
a) szkolenia i poradnictwo zawodowe (obligatoryjne formy wsparcia przewidziane w ramach projektu),
b) poradnictwo psychologiczne,
c) pośrednictwo pracy,
d) staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie,
e) subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy, 
f) bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie następujących instrumentów:
- doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
- przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. zł na osobę,
- wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).
2. Szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia).
3. Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa.


Budżet konkursu:
 
30 mln zł.


Procent dofinansowania:
 
85% - środki unijne,
15% - budżet państwa.


Źródło: tutaj