Aktualności
Nabór wniosków do Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Regionalnego Programu Województwa Śląskiego
2012-03-08


Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Śląskiego w dniu 7 marca 2012 r. rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Regionalnego Programu Województwa Śląskiego.


Termin składania wniosków:
 
od 7 marca 2012 r. do 11 maja 2012 r.


Termin rozstrzygnięcia konkursu:

16 listopada 2012 r.


Sposób składania wniosków:

Osobiście w wersji papierowej oraz za pomocą elektronicznego formularza SIWIZ:

 


Wydział Rozwoju Regionalnego,
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach,
przy ulicy Dąbrowskiego 23, 
parter sektor C (Punkt Informacyjny).


Konkurs jest przeznaczony dla następujących podmiotów:

- Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 

- Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;

- Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;

- Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;

- Szkoły wyższe publiczne;

- Organy administracji rządowej;

- Policja, Straż Pożarna;

- Porozumienia podmiotów wymienionych w pkt. 1-7 reprezentowane przez lidera;

- Podmioty działające na podstawie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.


Dofinansowanie można uzyskać na następujące typy projektów:

1. Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym w zakresie e-Government zwiększających zakres oraz dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną (front-office);

2. Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym (back-office).


Budżet konkursu:
 
8 mln euro.


Procent dofinansowania:
 
85%


Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej Regionalnego Programu Województwa Śląskiego: tutaj