Aktualności
Nabór wniosków do Działania 1.3 Transfer technologii i innowacji, Regionalnego Programu Województwa Śląskiego
2012-03-08


Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Śląskiego od dnia 7 marca 2012 r rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.3 Transfer technologii i innowacji, Regionalnego Programu Województwa Śląskiego.


Termin składania wniosków:
 
od 7 marca 2012 r. do 11 maja 2012 r.


Termin rozstrzygnięcia konkursu:

16 listopada 2012 r.


Sposób składania wniosków:

Osobiście w wersji papierowej oraz za pomocą elektronicznego formularza SIWIZ:


Wydział Rozwoju Regionalnego,
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach,
przy ulicy Dąbrowskiego 23, 
parter sektor C (Punkt Informacyjny).


Konkurs jest przeznaczony dla następujących podmiotów:
- Jednostki samorządu terytorialnego;
- Szkoły wyższe;
- Jednostki naukowe;
- Jednostki naukowe reprezentujące sieci i konsorcja naukowe;
- Instytucje otoczenia biznesu;
- Organizacje pozarządowe;
- Porozumienia podmiotów wymienionych w pkt. 1-6 reprezentowane przez lidera;
- Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.


Dofinansowanie można uzyskać na następujące typy projektów:
1. Zakup usług doradczych w zakresie usprawnienia innowacji i/lub transferu technologii, w tym związanych z tworzeniem i rozwojem sieci współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a przedsiębiorcami.
2. Tworzenie i rozwój sieci instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu lokalnym i regionalnym oraz ich współpracy z sieciami międzynarodowymi w zakresie innowacji i/lub transferu technologii.
3. Tworzenie i rozwój klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym.


Budżet konkursu:
 
2,75 mln euro.


Procent dofinansowania:
 
85%


Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej Regionalnego Programu Województwa Śląskiego: tutaj