Aktualności
Nabór wniosków do Działania 11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego, Programu Infrastruktura i Środowisko
2012-03-07


Ministerstwo  Kultury i Dziedzictwa Narodowego od dnia 2 kwietnia 2012 r. rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego, Programu Infrastruktura i Środowisko.


Termin składania wniosków:
 
od 2 kwietnia do 23 kwietnia 2012 r.


Sposób składania wniosków:

Osobiście kurierem lub pocztą w zamkniętej kopercie na adres:


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,Departament Funduszy Europejskich,
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,
00-071 Warszawa,


od poniedziałku do piątku w godz. od 8.12 do 16.15.


Zamknięta koperta lub paczka musi być oznaczona następująco:

wniosek o dofinansowanie projektu w ramach działania 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym,
- pełna nazwa Wnioskodawcy,
- adres Wnioskodawcy,- tytuł projektu.


Konkurs jest przeznaczony dla następujących podmiotów:

- szkoły artystyczne dla których organem prowadzącym jest minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub jednostki samorządu terytorialnego, 

- uczelnie artystyczne nadzorowane przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 

- jednostki samorządu terytorialnego pełniące rolę organów prowadzących dla szkół artystycznych (w imieniu szkół),

- jednostki samorządu terytorialnego,

- partnerstwa zawiązane w ramach określonego w działaniu katalogu beneficjentów. 


O dofinansowanie mogą się ubiegać projekty z zakresu:

- budowy, rozbudowy i remontów szkół i uczelni artystycznych; 

- zakupu i remontu trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności edukacyjnej i kulturalnej w szkołach i uczelniach artystycznych (wyłącznie jako jeden z elementów projektu); 

- cyfryzacji zasobów bibliotecznych szkół i uczelni artystycznych (jako jeden z elementów projektu).


Budżet konkursu:
 
Ponad 46 mln zł.


Procent dofinansowania:

- Państwowe jednostki budżetowe - poziom dofinansowania wynosi 100 proc., z czego udział środków z EFRR wynosi zawsze 85 proc.;
- Pozostałe jednostki, które otrzymują dofinansowanie wyłącznie ze środków POIiŚ -  poziom dofinansowania wynosi 85 proc. i w całości pochodzi z EFRR;
- Pozostałe jednostki, które otrzymują dofinansowanie zarówno ze środków POIiŚ jak i dotacji celowej - poziom dofinansowania mieści się w przedziale od 85 proc. do 100 proc., przy czym udział środków z EFRR w wartości projektu (koszty kwalifikowalne) wynosi zawsze 85 proc.


Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: tutaj