Aktualności
Nabór wniosków w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Kapitał Ludzki w województwie śląskim
2012-03-05


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach od dnia 29 lutego 2012 r. rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Kapitał Ludzki.


Termin składania wniosków:
 
od 29 lutego 2012 r. do 30 marca 2012 r.


Termin rozstrzygnięcia konkursu:

czerwiec 2012 r.


Sposób składania wniosków:

Osobiście, kurierem lub pocztą na adres:


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, 
ul. Kościuszki 30,40-048 Katowice, 
pokój 2 (Zespół ds. Promocji i Informacji),


od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.


Konkurs jest przeznaczony dla
:
1
. wszystkich podmiotów - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które nie zalegają z uiszczaniem podatków,  jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami  i jednocześnie spełniają szczegółowe kryteria dostępu i ogólne kryteria merytoryczne - określone w punkcie 4.2 i 4.4 dokumentacji konkursowej;
2.
podmiotów zagranicznych nieposiadających siedziby na terytorium Polski przy założeniu, że wsparcie udzielane w ramach projektu realizowanego przez te podmioty przyczyniać się będzie do rozwiązania konkretnych problemów na terenie województwa śląskiego. Dodatkowo warunkiem uzyskania dofinansowania przez podmiot zagraniczny jest złożenie wniosku o dofinansowanie projektu wraz z wszystkimi załącznikami w języku polskim oraz podpisanie umowy o dofinansowanie sporządzonej w tej wersji językowej (zgodnie z pkt. 4.2 dokumentacji konkursowej). W powyższym przypadku musi jednak zostać spełnione kryterium dostępu wskazane w punkcie 3.1.3 dokumentacji.


Beneficjenci mogą uzyskać dofinansowanie na następujące projekty:
- Ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie odpowiadającej możliwościom organizacyjno – technicznym przedsiębiorstwa;
- Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.


Budżet konkursu:
 
20 mln zł.


Procent dofinansowania:
 
100% (nie dotyczy wkładu prywatnego wnoszonego w ramach pomocy publicznej).


Max dofinansowanie:
 
50 tys zł.


Max dofinansowanie:
 
Nie określono.


Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gliwicach: tutaj