Aktualności
Nabór wniosków w ramach Poddziałania 8.2.1 Programu Kapitał Ludzki w województwie warmińsko-mazurskim
2012-03-05


Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego od 1 marca rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu zamkniętego dla Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, Programu Kapitał Ludzki.


Termin składania wniosków:
 
od 1 do 30 marca 2012 r. 


Termin składania wniosków:

czerwiec 2012 r.


Sposób składania wniosków:

Osobiście, kurierem lub pocztą na adres:


Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, 
10-562 Olsztyn, ul. E. Plater 1, 
II piętro, pokój 359
tel.:(89) 521 97 04,(89) 521 97 33.


Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich podmiotów za wyjątkiem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) oraz podmiotów podlegających wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 Ustawy o finansach publicznych.


O dofinansowanie mogą się ubiegać projekty zakładające:
- wsparcie dla przedsiębiorstw, obejmujące szkolenie i/lub doradztwo dla pracowników przedsiębiorstw prowadzone przez (lub z udziałem) pracowników naukowych jednostek naukowych i uczelni, ukierunkowane na wdrożenie danych przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwach;
- wsparcie współpracy między jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii, obejmujące wypracowanie konkretnych efektów wdrożeniowych.


Budżet konkursu:
 
5 mln zł.


Procent dofinansowania:
 
100% (nie dotyczy wkładu prywatnego wnoszonego w ramach pomocy publicznej).


Max dofinansowanie:
 
5 mln zł.


Szczegółowe informacje wraz z dostępną dokumentacją zajedziesz na str. internetowej Programu Kapitał Ludzki w województwie warmińsko-mazurskim: tutaj