Aktualności
Nabór wniosków w ramach Działania 3.4 Wielkopolskiego Programu Regionalnego
2012-03-01


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu od dnia 27 lutego 2012 r. rozpoczyna przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa, Wielkopolskiego Programu Regionalnego.


Termin składania wniosków:
 
Od 27 lutego do 30 marca 2012 r.


Termin rozstrzygnięcia konkursu:
 
czerwiec 2012 roku


Sposób składania wniosków:

Osobiście, kurierem lub pocztą za potwierdzeniem odbioru


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,w Poznaniu,
ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań, 
od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 15.00.


Konkurs jest przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz dla podmiotów świadczących usługi wodno-ściekowe w ramach obowiązków własnych gmin.

O dofinansowanie muszą się ubiegać projekty realizowane w aglomeracjach ujętych w KPOŚK o wielkości od 2 000 do 15 000 Równoważnej Liczby Mieszkańców (RLM), w zakresie:

- Budowy systemów kanalizacji zbiorczej;
- Budowy, rozbudowy, przebudowy (modernizacji) oczyszczalni ścieków komunalnych;
- Budowy systemów kanalizacji zbiorczej wraz z budową, rozbudową, przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków komunalnych.


Uzupełnieniem powyższych projektów mogą być (łącznie do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu):

- budowa systemów kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami służącymi do podczyszczania wód opadowych (w przypadku rozdziału sieci ogólnospławnej); 
- budowa i rozbudowa systemów zaopatrzenia w wodę, w zakresie zgodnym z art. 42 ust. 3 ustawy Prawo wodne tj. przy jednoczesnej realizacji na danym obszarze sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.


Budżet konkursu:
 
50 mln zł. (10 proc. wskazanej kwoty stanowi zabezpieczenie procedury odwoławczej) i może ulec zmianie.


Procent dofinansowania:
 
85%Źródło
: tutaj