Aktualności
Nabór wniosków do Poddziałania 7.2.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Programu Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim (konkurs zamknięty nr I/7.2.2/A/12)
2012-02-29


Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy od dnia 2 marca 2012 r. rozpocznie nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 7.2.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Programu Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim.


Termin składania wniosków:
 
 od 2 marca do 30 marca 2012 r.


Sposób składania wniosków:

Osobiście, kurierem lub pocztą.


na adres:
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - Filia we Wrocławiu 
ul. Armii Krajowej 54, 
50-541 Wrocław,
Punkt Informacyjny – I piętro, pokój nr 100,


Kancelaria DWUP 7.30-15.30.


O dofinansowanie mogą się ubiega wszystkie podmioty, w tym PERON i Centralny Zarząd Służby Więziennej z wyjątkiem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), z zachowaniem pkt. 5.1.2 Dokumentacji konkursowej (z zastrzeżeniem pkt. 6.2.2).


O dofinansowanie mogą się ubiegać następujące typy projektów:

1.
wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną, zapewniających w ramach projektu w sposób komplementarny i łączny:
- dostęp do usług prawnych, księgowych, marketingowych;
- doradztwo (indywidualne i grupowe, m.in. w postaci punktów lub centrów doradztwa, inkubatorów społecznej przedsiębiorczości tworzących wspólną infrastrukturę rozwoju), w tym doradztwo w zakresie pozyskiwania przez podmioty ekonomii społecznej zewnętrznych źródeł finansowania np. w postaci pożyczek;
- szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej;
- usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej (m.in. poprzez budowę sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu wspierania rozwoju podmiotów ekonomii społecznej);
- promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej;


2.
działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania instytucji wspierających ekonomię społeczną oraz spółdzielni socjalnych.


Źródło
: tutaj