Aktualności
Nabór wniosków do Poddziałania 7.2.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Programu Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim (konkurs zamknięty nr I/7.2.2/C/12)
2012-02-29


Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy od dnia 2 marca rozpocznie nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 7.2.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Programu Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim.


Termin składania wniosków:
 
od 2 marca do 30 marca 2012 r.


Sposób składania wniosków:

Osobiście, kurierem lub pocztą.


na adres:
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - Filia we Wrocławiu 
ul. Armii Krajowej 54,
50-541 Wrocław,
Punkt Informacyjny – I piętro, pokój nr 100,


Kancelaria DWUP 7.30-15.30.


Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich podmiotów, w tym PFRON i Centralny Zarząd Służby Więziennej z wyjątkiem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), z zachowaniem pkt. 5.1.2 Dokumentacji konkursowej (z zastrzeżeniem pkt. 6.2.2).


O dofinansowanie mogą się ubiegać następujące typy projektów:

1. wsparcie na założenie spółdzielni socjalnej, przystąpienie do lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej poprzez zastosowanie w ramach projektu co najmniej dwóch z następujących instrumentów:
- wsparcie szkoleniowe i doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia i/lub przystąpienia i/lub pracy w  spółdzielni socjalnej, w tym szkolenia zawodowe potrzebne do pracy w spółdzielni socjalnej (a);
- przyznanie środków finansowych dla spółdzielni socjalnej na założenie, przystąpienie do lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej – do wysokości 20 tys. zł na:
- założyciela w przypadku spółdzielni socjalnych utworzonych przez osoby fizyczne,
- osobę fizyczną przystępującą do spółdzielni socjalnej,
- osobę zatrudnianą w spółdzielni socjalnej zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych w przypadku spółdzielni utworzonych przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych;
- wsparcie pomostowe, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu przyznanych środków;


2. działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania instytucji wspierających ekonomię społeczną oraz spółdzielni socjalnych.


 
Źródło: tutaj