Aktualności
Aktualizacja uszczegółowienia Regionalnego Programu Województwa Śląskiego
2012-02-29


Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 23 lutego 2012 r. zaktualizował Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Województwa Śląskiego.


Zmiany wprowadzone w nowym dokumencie:

1.
doprecyzowanie niektórych zapisów Uszczegółowienia Regionalnego Programu Województwa Śląskiego (URPO WSL) (w tym aktualizacji aktów prawnych), jak również kwestii łączenia kategorii interwencji i typów projektów w zakresie Priorytetu II Społeczeństwo informacyjne; 

2.
doprecyzowanie i uściśleniu kwestii kwalifikowalności w zakresie Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych (Załącznik nr 2 do Uszczegółowienia, tj. Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków); 

3.
aktualizacja Załącznika nr 1 do Uszczegółowienia, tj. Szczegółowy budżet RPO WSL – tabela finansowa i Załącznika nr 3 do Uszczegółowienia, tj. Indykatywna tabela finansowa zobowiązań w podziale na priorytety i działania (wraz z aktualizacją części finansowej URPO WSL), poprzez przesunięcie środków pomiędzy działaniami w ramach: 
- Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość;
- Priorytetu II Społeczeństwo informacyjne; 
- Priorytetu V Środowisko; 
- Priorytetu VI Zrównoważony rozwój miast; 
- Priorytetu VIII Infrastruktura edukacyjna. Źródło:
 tutaj