Aktualności
Nabór wniosków do Działania 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego, Programu Kapitał Ludzki
2012-02-28


Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej od dnia 20 lutego 2012 r. rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego, Programu Kapitał Ludzki. 


Termin składania wniosków:
 
Od 20 lutego 2012 r. do 17 kwietnia 2012 r.


Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Lipiec/sierpień 2012 r.


Sposób składania wniosków:

Osobiście, kurierem lub pocztą.


Osobiście lub pocztą kurierską w godz. 8:15 - 16:15 na adres:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
Departament Wdrażania EFS,
ul. Tamka 3,
00-349 Warszawa,
tel.:  22 461 63 63,


Pocztą – listem poleconym na adres:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
Departament Wdrażania EFS,
ul. Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa.


Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich podmiotów z wyjątkiem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).


O dofinansowanie mogą się ubiegać projekty zakładające następujące działania:
1. Wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego oraz wspierających powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci poprzez:
- wsparcie tworzenia i funkcjonowania żłobków oraz klubów dziecięcych,
- wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna.


2. Upowszechnianie idei równych szans, w tym m.in. poprzez organizowanie ogólnopolskich kampanii informacyjno-promocyjnych z wykorzystaniem dostępnych środków masowego przekazu oraz nowoczesnych metod komunikacji, identyfikację i promocję najlepszych praktyk oraz prowadzenie działalności informacyjno-doradczej w obszarze równego dostępu do zatrudnienia.


Budżet konkursu

150 mln zł w tym środki z:

- EFS (127,5 mln zł),

- budżetu państwa (22,5 mln zł).


Procent dofinansowania
:
 
85% wydatków kwalifikowanych. Pozostała część musi zostać pokryta ze środków Wnioskodawcy.


Źródło
: tutaj