Aktualności
Nabór wniosków do Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, Programu Innowacyjna Gospodarka
2012-02-28Władza Wdrażająca Programy Europejskie od dnia 27 lutego 2012 r. rozpocznie nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, Programu Innowacyjna Gospodarka.


Termin składania wniosków:

27 lutego - 30 marca 2012 r. (do godz. 16.15)


Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Nie powinien przekroczyć 80 dni roboczych liczonych od dnia zamknięcia rundy aplikacyjnej (w przypadku dużej liczby wniosków termin ten może ulec wydłużeniu).


Sposób składania wniosków:

1. Przy wykorzystaniu platformy ePUAP na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (główna droga składania wniosków o dofinansowanie). Wnioski należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu.


2. W razie wystąpienia siły wyższej lub problemów technicznych na platformie ePUAP, dopuszcza się możliwość złożenia wniosków bezpośrednio w siedzibie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie(WWPE) w godzinach 8:15 - 16:15 na adres:


Władza Wdrażająca Programy Europejskie,
ul. Żurawia 6/12,
II piętro, pokój 302,
00-503 Warszawa.


Dokumentacja powinna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem I nabór 2012 w ramach Działania 8.3 PO IG (decyduje data wpływu wniosku do WWPE).


Składany wniosek o dofinansowanie musi spełniać następujące wymogi:
- być złożony w postaci wypełnionego zgodnie z Instrukcją wypełniania formularza wniosku, 
- zawierać załączniki wymagane w tym naborze dla danego działania,
- być złożony w wersji papierowej w jednym egzemplarzu, oryginalnie podpisanym,
- być złożony w identycznej jak papierowa wersji elektronicznej (na płycie CD – Word / RTF oraz PDF),
- koperta powinna być opatrzona pełną nazwą WWPE oraz jej adresem. Ponadto powinna być opatrzona napisem „Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach działania 8.3. PO IG” oraz zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy, adres Wnioskodawcy, a także tytuł projektu.


O dofinansowanie mogą się ubiegać następujące podmioty:

- jednostki samorządu terytorialnego; 

- grupy jednostek samorządu terytorialnego - konsorcja, związki, stowarzyszenia i porozumienia; 

- konsorcja jednostek samorządu terytorialnego lub w/w grup jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi;


Konkurs jest przeznaczony dla projektów zawierających następujące komponenty:
- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem (max. przez okres 3 lat),
- pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i/lub niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych wskazanych przez projektodawcę,
- zakup usługi przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników końcowych projektu z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu  oraz nabycia innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy lub skutecznej edukacji przez Internet (z wykluczeniem szkoleń zawodowych),
- dofinansowanie kosztów operacyjnych, kosztów zatrudnienia i szkolenia pracowników JST i/lub organizacji pozarządowej uczestniczącej w konsorcjum z JST, którzy będą odpowiedzialni za realizację działania oraz kosztów działań koordynacyjnych zmniejszających problem wykluczenia cyfrowego, np. wyposażenie w sprzęt komputerowy i utrzymanie dostępu do Internetu w jednostkach podległych beneficjentowi (w tym: biblioteki publiczne, publiczne instytucje kultury, szkoły, publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze położone na obszarze działania beneficjenta i publiczne domy pomocy społecznej),
- dofinansowanie promocji projektu na obszarze objętym projektem.

 


Budżet konkursu

Ponad 110 mln zł.


Procent dofinansowania
:
 
85% wydatków kwalifikowanych. Pozostała część musi zostać pokryta ze środków Wnioskodawcy.


Szczegółowe informacje wraz z niezbędną dokumentacją konkursową można znaleźć na stronie 
: www.wwpe.gov.pl