Aktualności
Nabór wniosków do Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Programu Kapitał Ludzki w województwie świętokrzyskim
2012-02-24


Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro PO KL w Kielcach od dnia 20 lutego 2012 r. rozpoczęło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Termin składania wniosków:

Od 20 lutego 2012 r. do 20 marca 2012 r.,

w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00. 


Termin rozstrzygnięcia konkursu:

lipiec 2012 r.


Sposób składania wniosków:

Osobiście, kurierem lub pocztą na adres:


Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego,

Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

ul. Jagiellońska 70, 25-956 Kielce,

Sekretariat II piętro – pokój 202. 


O dofinansowanie mogą się ubiegać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które jednocześnie spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej.


Konkurs jest przeznaczony dla projektów, których głównym celem inwestycji jest tworzenie przedszkoli bądź uruchomienie innych form wychowania przedszkolnego w 30 proc. gmin z terenu województwa o najniższym w skali regionu stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.


Budżet konkursu
:
30
 mln zł.


Procent dofinansowania
:

85%


Szczegółowe informacje wraz z niezbędną dokumentacją konkursową można znaleźć na stronie 
: www.pokl.sbrr.pl