Aktualności
Nabór wniosków w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Programu Kapitał Ludzki w województwie podlaskim
2012-02-24Urząd Marszałkowski w Białymstoku od dnia 21 lutego 2012 r. rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, PO KL w województwie podlaskim.


Termin składania wniosków:

od 21 lutego 2012 r. do dnia zawieszenia/zamknięcia konkursu.


Sposób składania wniosków:

Osobiście, kurierem lub pocztą na adres:

 


Siedziba Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, 
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, 
(Kancelaria, pokój nr 019 na parterze).
Od poniedziałku do piątku:
poniedziałek w godz. 8.00-16.00,
wtorek-piątek w godz. 7.30-15.30.Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich podmiotów, które spełniają wszystkie kryteria określone w dokumentacji komputerowej z wyjątkiem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.O dofinansowanie mogą się ubiegać następujące projekty
:
- Współpraca szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami w zakresie organizacji staży i praktyk dla uczniów szkół zawodowych obejmujących praktyczną naukę zawodu oraz pokrycie kosztów opiekuna stażu.
- Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia. 


Drugi temat konkursowy uwzględnia również problem podnoszenia jakości procesu kształcenia a  w szczególności obejmujące:  
- dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia;
- doradztwo i opiekę pedagogiczno–psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy  w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym);
- dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo–matematycznych;
- efektywne programy doradztwa edukacyjno–zawodowego;
- modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących);
- współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służącą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (w tym zwłaszcza w zakresie praktycznych form nauczania – staże i praktyki); 
- wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) zapewniające wysoką jakość kształcenia;
- wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne;- wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do  poprawy jakości nauczania.Budżet konkursu

20 mln zł.


Źródło
: tutaj