Aktualności
Nabór wniosków do Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy, Programu Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim (konkurs zamknięty)
2012-02-23


Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie od 28 lutego 2012 r. rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie projektów do konkursu zamkniętego w ramach Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy, Programu Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim.  


Termin składania wniosków:

Od 28 lutego 2012 r. do 28 marca 2012 r. do godz. 15.00


Termin rozstrzygnięcia konkursu:

11 czerwiec 2012 r.


Sposób składania wniosków:

Osobiście, kurierem lub pocztą na adres:


Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie,
Punkt Informacyjny Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Szczecinie,
ul. Adama Mickiewicza 41 (pok. 211),70-383 Szczecin,


lub


Punkt Informacyjny EFS w Koszalinie,
ul. Słowiańska 15a (pok. 25),75-846 Koszalin,


Od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00.


Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich podmiotów, które spełniają wszystkie kryteria określone w dokumentacji konkursowej z wyjątkiem podmiotów wykluczonych z możliwości  otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (art. 207 ust. 4 z uwzględnieniem ust. 7 oraz ust. 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.]).


O dofinansowanie mogą się ubiegać projekty uwzgledniające programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, w ramach których dla każdego z uczestników przygotowywane są indywidualne plany działania, opracowane w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych danej osoby niepełnosprawnej. Projekty musza obejmować co najmniej dwie formy wsparcia z poniższych:

- Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,

- Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy,

- Poradnictwo zawodowe, 
- Pośrednictwo pracy,
- Zatrudnienie wspomagane, obejmujące wsparcie osoby niepełnosprawnej przez trenera pracy/asystenta zawodowego u pracodawcy,

- Staże i praktyki zawodowe, 

- Subsydiowane zatrudnienie,

- Skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej (ZAZ) i sfinansowanie kosztów zatrudnienia w ZAZ,

- Usługi społeczne przezwyciężające indywidualne bariery w integracji społecznej i powrocie na rynek pracy, w tym usługi asystenta osobistego.


Dofinansowanie mogą uzyskać również projekty o charakterze środowiskowym a przede wszystkim działania edukacyjne i integracyjne, mające na celu adaptację pracownika w środowisku pracy (jedynie łącznie z główną grupą docelową, czyli osobami niepełnosprawnymi).


Budżet konkursu

Ok 10 mln zł.

 


Procent dofinansowania

100%.

 


Max dofinansowanie

Nie zostało określone.


Szczegółowe informacje wraz z niezbędną dokumentacją konkursową są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie: tutaj