Aktualności
Nabór wniosków do Poddziałania 5.1.3 Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów, Programu Infrastruktura i Środowisko.
2012-02-22

 


Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (Instytucja Wdrażająca) od 13 marca 2012 rozpocznie nabór wniosków o dofinansowanie projektów do konkursu realizowanego w ramach Poddziałania 5.1.3 Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów, 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 


Termin składania wniosków:

Od 13 marca 2012 r. do 16 kwietnia  2012 r. (do godz. 16.00).


Sposób składania wniosków:

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w 1 egzemplarzu wersji papierowej wraz z "Planem realizacji przedsięwzięcia" i innymi wymaganymi załącznikami wymienionymi w "Regulaminie przeprowadzenia konkursu". Wszystkie powyższe dokumenty należy przedłożyć również w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD. 

 


Wniosek wraz z załącznikami powinien być złożony w kopercie (opakowaniu), która będzie posiadać następujące oznaczenie: 

 


Tytuł projektu

Dot.: Konkurs nr 2/2012

Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej ochronie obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów

Otwierać Komisyjnie

Nazwa i adres Wnioskodawcy (Beneficjenta wiodącego)

 


Wnioski należy składać na adres:


Sekretariat Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ), 
ul. Stawki 2, piętro 20, 
w Warszawie.
Konkurs jest przeznaczony dla następujących podmiotów:
- parki narodowe, 
- parki krajobrazowe i ich zespoły, 
- jednostki organizacyjne Lasów Państwowych z wyłączeniem Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, 

- organizacje pozarządowe, 

- wojewodowie, 
- ogrody botaniczne, 

- ogrody zoologiczne, 

- instytucje naukowe oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w tym szkoły wyższe oraz ich jednostki organizacyjne, 

- urzędy morskie, 

- jednostki rządowe, 

- jednostki samorządowe, 

- podmioty sprawujące nadzór lub zarządzające ochroną obszarów chronionych.  O dofinansowanie mogą się ubiegać projekty, w których główny zakres prac (co najmniej 50 proc. wydatków kwalifikowalnych) dotyczy budowy i/lub modernizacji małej infrastruktury służącej uporządkowaniu ruchu turystycznego na obszarach chronionych oraz budowy i/lub modernizacji obiektów, które przyczynią się do zabezpieczenia obszarów chronionych przed nadmierną presją turystów. 


Konkurs jest również przeznaczony dla projektów uwzględniających działania:

- planowanie i przygotowanie do realizacji działań terenowych;

- wydatki związane z przygotowaniem i uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych; 

- zakup materiałów budowlanych; 

- wydatki związane z budową/modernizacją elementów małej infrastruktury turystycznej; 

- zakup sprzętu (pod warunkiem, iż jest on niezbędny do wykonania prac, a jego zakup jest bardziej efektywny kosztowo niż wynajem na czas budowy); 

- wykup gruntu, pod warunkiem, że wymienione wydatki umożliwiają realizację działań terenowych służących odsunięciu presji od zagrożonych gatunków lub siedlisk.

 


Budżet konkursu

20 mln zł. (istnieje możliwość zwiększenia alokacji) 


Min dofinansowanie

400 tys zł.


Max dofinansowanie

25 mln euro.


Szczegółowe informacje wraz z niezbędną dokumentacją są dostępne na stronie internetowej Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia: tutaj