Aktualności
Nabór wniosków do Poddziałania 5.1.1 Ochrona gatunków i siedlisk in situ, Programu Infrastruktura i Środowisko
2012-02-22

 


Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (Instytucja Wdrażająca) od 13 marca 2012 rozpocznie nabór wniosków o dofinansowanie projektów do konkursu realizowanego w ramach Poddziałania 5.1.1 Ochrona gatunków i siedlisk in situ, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Termin składania wniosków:

Od 13 marca 2012 r. do 16 kwietnia  2012 r. (do godz. 16.00).


Sposób składania wniosków:

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w 1 egzemplarzu wersji papierowej wraz z "Planem realizacji przedsięwzięcia" i innymi wymaganymi załącznikami wymienionymi w "Regulaminie przeprowadzenia konkursu". Wszystkie powyższe dokumenty należy przedłożyć również w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD. 


Wniosek wraz z załącznikami powinien być złożony w kopercie (opakowaniu), która będzie posiadać następujące oznaczenie: 


Tytuł projektu

Dot.: Konkurs nr 1/2012

Ochrona gatunków i siedlisk in situ.

Otwierać Komisyjnie

Nazwa i adres Wnioskodawcy (Beneficjenta wiodącego)


Wnioski należy składać na adres:


Sekretariat Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ),
ul. Stawki 2, piętro 20,
w Warszawie.

 

 


Konkurs jest przeznaczony dla następujących podmiotów:
- parki narodowe, 
- parki krajobrazowe i ich zespoły, 
- jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, 
- organizacje pozarządowe, 
- wojewodowie, 
- ogrody botaniczne, 
- ogrody zoologiczne, 
- instytucje naukowe oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w tym szkoły wyższe oraz ich jednostki organizacyjne, 
- urzędy morskie, 
- jednostki rządowe,
- jednostki samorządowe, 
- podmioty sprawujące nadzór lub zarządzające ochroną obszarów chronionych.


O dofinansowanie mogą się ubiegać projekty w których główny zakres prac dotyczy ochrony czynnej (in-situ), przez co należy rozumieć konkretne działania w terenie mające na celu poprawę stanu ochrony gatunku lub siedliska na danym obszarze. Do puli w/w działań zalicza się także inwentaryzację, planowanie i przygotowanie do działań ochronnych, zakup sprzętu, budowę lub rozbudowę infrastruktury.


Budżet konkursu

20 mln zł. (istnieje możliwość zwiększenia alokacji) 


Min dofinansowanie

400 tys zł.


Max dofinansowanie

25 mln euro.


Szczegółowe informacje wraz z niezbędną dokumentacją są dostępne na stronie internetowej Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia: tutaj