Aktualności
Nabór wniosków do Poddziałania 2.3.4 Rozwój kwalifikacji kadr służący podniesieniu jakości zarządzania w ochronie zdrowia, Programu Kapitał Ludzki
2012-02-22


Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia (Instytucja Wdrażająca) od 20 lutego 2012 r. rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.4 Rozwój kwalifikacji kadr służący podniesieniu jakości zarządzania w ochronie zdrowia, Programu Kapitał Ludzki. 


Termin składania wniosków:

od 20 lutego 2012 r. do 30 marca 2012 r. 


Sposób składania wniosków:

Osobiście, kurierem lub pocztą na adres:


Ministerstwo Zdrowia Departament Funduszy Europejskich,
ul. Długa 38/40, 00-238 Warszawa,
sekretariat – pok. 109.O dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty uprawnione do prowadzenia kształcenia w formie studiów podyplomowych (zgodnie z art. 2 ust. 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym – Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).


Konkurs jest przeznaczony dla projektów uwzględniających studia podyplomowe o kierunku zarządzanie podmiotach leczniczych z uwzględnieniem zagadnień związanych z przekształceniami zakładów opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego.


Projekty muszą wpisywać się w typ projektu określony w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL, tj. kształcenie poprzez kursy, szkolenia, studia podyplomowe pracowników podmiotów leczniczych, wykonujących niemedyczne czynności zawodowe (w szczególności administracyjne, zarządcze), którzy z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie.


Budżet konkursu

18 mln zł.


Szczegółowe informacje wraz z niezbędną dokumentacją są dostępne na stronie internetowej Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia: tutaj