Aktualności
Nabór wniosków do Działania 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych, Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013
2012-02-21


Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013  od dnia 16 lutego 2012 r. rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie projektów parasolowych w ramach Priorytetu 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych, Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych.


Termin składania wniosków:

od 16 lutego 2012 r. do 14 czerwca 2012 r.


Sposób składania wniosków:

Wnioski aplikacyjne należy składać w oryginale oraz w dwóch kopiach w formacie A4, oprawionych/zszytych oddzielnie. Zarówno oryginał jak i kopie muszą obejmować kompletny wniosek aplikacyjny, oraz wszystkie właściwe załączniki/ dokumenty. Wnioski aplikacyjne należy przesyłać w zaklejonej kopercie pocztą poleconą, za pośrednictwem kuriera lub dostarczać osobiście przez wnioskodawców na adres:


Wspólny Sekretariat Techniczny 
Programu Współpracy Transgranicznej  Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013,
Centrum Projektów Europejskich,
ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa.

 


O dofinansowanie mogą się ubiegać następujące podmioty:

- organizacje pozarządowe, 

- podmioty sektora publicznego, 

- władze lokalne, 

- podmioty prawa publicznego, 

- organizacje  międzynarodowe (międzyrządowe) zgodnie z Artykułem 43 Przepisów Wykonawczych do Rozporządzenia Finansowego KE. 

 


Konkurs przeznaczony jest na rozwój transgranicznych kontaktów międzyludzkich i inicjatyw społecznych, współpracy naukowej i edukacyjnej,imprez kulturalnych i sportowych. Wsparcie uzyskają projekty dotyczące zagadnień:

- współpraca transgraniczna szkół oraz uczelni wyższych, w tym wymiana studentów, uczniów, nauczycieli oraz naukowców, konferencje i seminaria naukowe,

- rozwój inicjatyw społecznych, imprez kulturalnych i sportowych,

- promocja i podtrzymywanie wspólnych tradycji obszarów przygranicznych,

- tworzenie warunków na rzecz ułatwienia wzajemnych kontaktów społeczności przygranicznych,- 
działania na rzecz kultywowania różnorodności kulturowej, na rzecz mniejszości narodowych a także szeroko rozumianego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wspólnot lokalnych. 

 


Budżet konkursu

Ponad 6,6 mln euro.Procent dofinansowania

do 90% kosztów kwalifikowanych projektu parasolowego.Max kwota dofinansowania

900 tys euro.Źródło:
 
tutaj