Aktualności
Nabór wniosków w ramach Poddziałania 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, PO KL w województwie podkarpackim
2012-02-21


Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie od dnia 14 lutego 2012 r. rozpoczął nabór wniosków do konkursu realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych w województwie podkarpackim. 


Termin składania wniosków:

od 14 lutego 2012 r. do 13 marca 2012 r.


Wyniki konkursu będą dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.


Sposób składania wniosków:

Osobiście, pocztą bądź kurierem na adres:


Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,
Kancelaria WUP, pokój nr 1.


Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.


O dofinansowanie mogą się ubiegać organy prowadzące szkoły podstawowe, z wyłączeniem:
- Ministra właściwego ds. oświaty i wychowania,
- Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej,
- Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli,
- Zespołu Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających Za Granicą,
- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 


Dofinansowanie można uzyskać na:


1. Zajęcia dodatkowe, będące kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych:


Wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego, w zależności od rozpoznanych potrzeb uczniów klas I – III szkół podstawowych, (zgodnie ze standardem V określonym w "Opisie standardów kształcenia", stanowiącym załącznik nr 2 do ww. "Zasad…"), a w szczególności:
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji; 
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; 
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy; 
- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej;
- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;- specjalistyczne zajęcia terapeutyczne (np.: hipoterapia, muzykoterapia, dogoterapia) dla dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych;
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych. 


2. Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w materiały dydaktyczne, specjalistyczny sprzęt (np.: specjalistyczne oprogramowanie, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, takich jak: wady wymowy, dysleksja, wady postawy, zaburzenia koordynacji ruchowej) niezbędne do realizacji zaplanowanych w szkole zajęć dodatkowych, wynikających z procesu indywidualizacji (zgodnie ze standardem IV określonym w "Opisie standardów kształcenia", stanowiącym załącznik nr 2 do ww. "Zasad…").


Budżet konkursu
:

16 mln zł.


Procent dofinansowania

100%.


Min i Max kwota dofinansowania

Beneficjenci mogą uzyskać minimalnie 30 tys zł. Maksymalny poziom dofinansowania nie został jednoznacznie określony jednak jest on zależny od ilości uczniów w klasach I-III.


Szczegółowe informacje wraz z niezbędną dokumentacją konkursową są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie: tutaj.