Aktualności
Nabór wniosków w ramach Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności, Programu Kapitał Ludzki w województwie pomorskim
2012-02-21

 


Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego od dnia 10 lutego 2012 r. rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie projektów do konkursu w ramach Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności, Programu Kapitał Ludzki w województwie pomorskim (konkurs zamknięty nr 1/POKL/8.1.3/2012).


Termin składania wniosków:

Od 10 lutego 2012 r. do 14 marca 2012 r.


Sposób składania wniosków:

Osobiście, pocztą bądź kurierem na adres:


Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,

ul. Augustyńskiego 2, 
80-819 Gdańsk,
lub

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,

Kancelaria Ogólna,

ul. Okopowa 21/27, 
80-810 Gdańsk,


Od poniedziałku do piątku w godz. 7.45-15.45.

 


Konkurs przeznaczony jest przede wszystkim dla partnerów społecznych  (związki pracodawców i związki zawodowe) oraz podmiotów, których treść statutu wskazuje na to, że posiadają status związku pracodawców lub związku zawodowego lub są organizacją członkowską, regionalną i branżową, wchodzącą w skład organizacji pracowników i pracodawców reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 roku o Trójstronnej Komisji do Spraw Społecznego-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego. Wymienione wyżej podmioty mogą się ubiegać o dofinansowanie tylko w przypadku, gdy spełniają kryteria określone w Szczegółowym Opisie Priorytetów w ramach PO KL oraz dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

 


O dofinansowanie mogą się ubiegać projekty o tematyce:

- Inicjatywy podejmowane na poziomie lokalnym i regionalnym przez związki pracodawców i związki zawodowe, mające na celu zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców,

- Promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do lokalnego rynku pracy, warunków pracy pracowników i środowiska naturalnego.


Pierwszy temat dotyczący podejmowania inicjatyw na poziomie lokalnym i regionalnym  dotyczy w szczególności zakresu:

- organizacji pracy;

- form świadczenia pracy;

- promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

- godzenia życia zawodowego i prywatnego.

 


Szczegółowe informacje wraz z niezbędną dokumentacją konkursową są dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: tutaj.