Aktualności
Rozpoczęto nabór wniosków do konkursu "Testowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie finansowania zwrotnego dla mikro- i małych przedsiębiorców"
2012-02-21

 


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczość od dnia 15 lutego 2012 r. rozpoczęła przyjmować wnioski w ramach konkursu do Poddziałania 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” POKL. Konkurs dotyczy możliwości przetestowania usługi pilotażowej nr 3: „Testowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie finansowania zwrotnego dla mikro- i małych przedsiębiorców”Termin składania wniosków:

Od 15 lutego do 7 marca 2012 r. 

 


Termin rozstrzygnięcia konkursu:

94 dni od ostatniego terminu składania wniosków.Sposób składania wniosków:

Osobiście, pocztą bądź kurierem na adres:Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

ul. Pańska 81/8300-834 Warszawa.Wnioski mogą być również składane poprzez ePUAP zgodnie z opisem opracowanym przez PARP stanowący załączniik nr 4 do wytycznych.O dofinansowanie mogą się ubiegać tylko podmioty, które spełniając łącznie następujące warunki:

- działa na rzecz rozwoju gospodarczego,

- posiada wdrożony i zweryfikowany standard w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym oraz szkoleniowych, spełniający wymagania świadczenia usług, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 roku w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. rok 2011, nr 112, poz. 656),

- posiada odpowiedni potencjał organizacyjny, techniczny i ekonomiczny,

- spełnia dodatkowe kryteria opisane w dokumentacji konkursowej, 

- oraz zobowiąże się: 

x że usługa stanowiąca przedmiot testowania i wdrożenia w ramach umowy jest usługą bezpłatną dla przedsiębiorców w okresie realizacji Projektu,

x do wykorzystania w okresie realizacji Projektu objętego wsparciem, towarów, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług zakupionych ze środków wsparcia wyłącznie w celach związanych z jego realizacją; 

x do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla Projektu objętego wsparciem.


Budżet konkursu:

Ponad 5 mln zł.

 


Szczegółowe informacje wraz z niezbędną dokumentacją są dostępne na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.