Aktualności
Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe, Programu Kapitał Ludzki w województwie mazowieckim
2012-02-21

 


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych od dnia 9 lutego 2012 r. rozpoczęła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.Termin składania wniosków:

Od 9 lutego do 8 marca 2012 r. 


Sposób składania wniosków:

Osobiście, kurierem lub pocztą na adres:

 


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 7403-301 Warszawa 
lub
w Oddziałach Zamiejscowych MJWPU w:
Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu,  Siedlcach.


 
Od poniedziałku do piatku w godz. 8.00-16.00.


Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich podmiotów, w tym PFRON i Centralny Zarząd Służby Więziennej – z wyłączeniem osób fizycznych  (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),  które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów wymienionych  w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 


O dofinansowanie mogą się ubiegać projekty na rzecz integracji społeczno – zawodowej, obejmujące następujące typy realizowanych operacji:

- kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy,

- staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej  u pracodawcy, 

- poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne lub zawodowe, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,

- rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy),

- rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy,

- wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne, w tym z zaburzeniami psychicznymi,

- promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych  i zagrożonych wykluczeniem społecznym,

- wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań  w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej,

- poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy.Budżet konkursu:


ok 10 mln zł


Procent dofinansowania:


100%.


Źródło:
 tutaj.