Aktualności
Nabór wniosków w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie warmińsko-mazurskim
2012-02-09


Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 9 lutego 2012 r. rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, PO KL.


Termin składania wniosków:

Od 9 lutego do 8 marca 2012 r. 


Sposób składania wniosków:

Osobiście, kurierem lub pocztą na adres:

 


Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,
10-562 Olsztyn, ul. E. Plater 1,II piętro, pokój 303,
tel.: (89) 52 19 753/722. 


Konkurs jest przeznaczony dla organów prowadzących szkoły/placówki oświatowe, w których realizowany będzie projekt lub innych podmiotów prowadzących statutową działalność w zakresie edukacji realizujące projekt w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę/placówkę oświatową, w której realizowany będzie projekt.

 


O dofinansowanie mogą się ubiegać tylko projekty tworzące programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia (z wyłączeniem działań dotyczących indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych).

W szczególności o dofinansowanie mogą się ubiegać projekty, któ®e w swej tematyce poruszają następujące kwestie:

- dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia;

- doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym);

- programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki;

- dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych;

- rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery);

- wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne;

- wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania. 

 


Budżet konkursu:

12 mln zł.


Maksymalna kwota dofinansowania:

12 mln zł.


Procent dofinansowania:

100%.


Szczegółowe informacje wraz z dostępną dokumentacją można znaleźć na str:www.efs.warmia.mazury.pl.