Aktualności
Wznowienie naboru projektów na rzecz społeczności romskiej, Programu Kapitał Ludzki (konkurs otwarty)
2012-02-08


Władza Wdrażająca Programy Europejskie o 8 lutego 2012 r. przyjmuje ponownie wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej, Programu Kapitał Ludzki (konkurs nr 4/1.3.1 POKL).

Termin składania wniosków:

Od 8 lutego 2012 r.do momentu zawieszenia lub zamknięcia konkursu.


Sposób składania wniosków:

Osobiście, kurierem lub pocztą na adres:


Władza Wdrażająca Programy Europejskie
ul. Rakowiecka 2a, I piętro
02-517 Warszawa


O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyjątkiem tych, którzy w ciągu ostatnich 3 lat dopuścili się wykorzystania środków publicznych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystania z naruszeniem właściwych procedur lub pobrania ich nienależnie lub w nadmiernej wysokości i podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).


Konkurs jest przeznaczony dla projektów obejmujących działania z zakresu integracji społecznej, zatrudnienia, edukacji i zdrowia, których realizacja przyczyni się do aktywizacji społeczno-zawodowej społeczności romskiej oraz ułatwi członkom tej społeczności wyjście z trudnej sytuacji i odnalezienie się na otwartym rynku pracy.


Kryteria strategiczne dla projektów:

Kryterium 1: 

Projekt obejmuje działania z zakresu edukacji o charakterze formalnym oraz pozaformalnym, skierowane do dzieci, młodzieży i osób w wieku produkcyjnym (członków społeczności romskiej).


Kryterium 2: 

Projekt zapewnia zaangażowanie przedstawicieli społeczności romskiej na etapie przygotowania i realizacji projektu.


Kryterium 3: 

W ramach projektu przewidziane są kompleksowe przedsięwzięcia łączące różnorodne formy wsparcia skierowane do członków społeczności romskiej wskazane w części VII „Środki służące realizacji celów Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” pod warunkiem ich kwalifikowalności w ramach PO KL.


Kryterium 4: 

Zapewnienie rezultatów projektu w postaci zatrudnienia w trakcie realizacji projektu minimum 20 proc. osób ze społeczności romskiej objętej wsparciem w ramach projektu. Kryterium nie dotyczy zatrudniania personelu projektu.


Kryterium 5: 

Projekt złożony przez organizację romską i/lub w partnerstwie z organizacjami działającymi na rzecz społeczności romskiej.Max kwota dofinansowania:

Nie została jeszcze ustalona.Budżet konkursu:

Kwota dostępnych środków na dzień 31 stycznia 2012 r. wynosi ok. 10 mln zł (kwota alokacji pomniejszona o wartość wniosków zarekomendowanych do dofinansowania w wyniku zakończenia oceny projektów w ramach I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XIX, X, XI i XII rundy konkursu nr 4/1.3.1 POKL).


Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.wwpe.gov.plŹródło: 
tutaj.