Aktualności
Nabór wniosków do Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, Programu Innowacyjna Gospodarka
2012-02-06


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o rozpoczynającym się od dnia 6 lutego 2012 r. naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, PO IG.


Termin składania wniosków:

Od 6 luty 2012 do 2 marzec 2012 r. (do godz. 16.30).


Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Nie wcześniej niż 180 dni po zakończeniu naboru. Termin ten moze ulec skróceniu w zalezności od ilości złozonych wniosków.

 
Sposób składania wniosków:
Wnioski należy tworzyć w generatorze wniosków znajdującym się na stronie internetowej  PARP. Na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości są dostępne wszystkie informacje dotyczące wypełniania wniosków wraz z dostępną dokumentacją.


W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, współpracujący na zasadzie zawartych umów, z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami, planujący współpracę biznesową w oparciu o rozwiązania elektroniczne.


O dofinansowanie mogą się ubiegać projekty o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej. Wsparcie może być udzielone przedsiębiorcy, który planuje rozpoczęcie lub rozwój współpracy w oparciu o rozwiązanie elektroniczne, w szczególności przez dostosowanie własnych systemów informatycznych do systemów informatycznych przedsiębiorców, z którymi kooperuje, w celu umożliwienia automatyzacji wymiany informacji między systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorców. Typowy projekt obejmuje integrację systemów informatycznych przedsiębiorstw lub wdrażanie nowych systemów mających na celu umożliwienie automatyzacji wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw. Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.


Procent dofinansowania dla poszczególnych podmiotów jest  zróżnicowany w zależności od m.in. statusu przedsiębiorcy, lokalizacji projektu i kategorii wydatków kwalifikowalnych.


Max kwota dofinansowania:

Kwota wsparcia nie może być niższa niż 20 000 złotych i jednocześnie nie może przekraczać 2 000 000 złotych.


Budżet konkursu
.
ok. 
461 mln euro.

Źródło: tutaj.