Aktualności
Nabór wniosków do konkursu realizowanego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Programu Kapitał Ludzki w województwie mazowieckim
2012-02-03


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w dniu 14 marca 2012 r. rozpocznie przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie Programu Kapitał Ludzki w województwie mazowieckim.


Termin składania wniosków:

Od 14 marca do 13 kwietnia 2012 r.


Wnioski, które wpłyną po godz. 16.00 w dniu 13 kwietnia nie będą rozpatrywane.


Sposób składania wniosków:

Osobiście, kurierem lub pocztą na adres:

 
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych,

ul. Jagiellońska 74 03-301 Warszawa,

lub w Lokalnych Punktach Informacyjnych MJWPU

w: Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach.od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -16.00.


O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów wymienionych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).


Konkurs przewiduje dofinansowanie dla p
rogramów rozwojowych szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia obejmujących: 

- dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia;

- doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym); 

- dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych;

- efektywne programy doradztwa edukacyjno-zawodowego; 
- modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących); 
- współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służącą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (w tym w zakresie praktycznych form nauczania – staże i praktyki zawodowe);
 - wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) zapewniające wysoką jakość kształcenia;
- wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne;
- wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania.


Budżet konkursu:

12 mln zł.


Sczegółowe informacje wraz z dostępną dokumentacją konkursową można znaleźć na str. 
 MJWPU.Źródło: tutaj.