Aktualności
Nabór wniosków w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Programu Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim
2012-02-03


Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w woj. Dolnośląskim od dnia 14 lutego 2012 r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków do konkursu zamkniętego nr I/6.1.1/A/12 realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy PO KL. 


Termin składania wniosków:

Od 14 lutego do 13 marca 2012 r.


Sposób składania wniosków:

Osobiście, kurierem lub pocztą na adres:

 
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - Filia we Wrocławiu, 
ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław,
Punkt Informacyjny – I piętro, pokój nr 100, 
Kancelaria DWUP, 


w godz. 7.30 - 15.30.


O dofinansowanie mogą się ubiegać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych, które spełniają kryteria określone w Dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).


Konkurs przewiduje dofinansowanie na następujące typy projektów obejmujące:

- identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie; 

- organizację warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych; 

- wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy; 

- wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza;

- wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym w szczególności osób zamieszkujących na obszarach wiejskich);

- wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe);

- opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, możliwościach udziału w szkoleniach i stażach oraz innych oferowanych usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej, w tym m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych i wielokanałowych technik informacyjnych i komunikacyjnych;
- realizację programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia:
- pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, 

- staże/praktyki zawodowe, 
- szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
- subsydiowanie zatrudnienia.

 


Sczegółowe informacje wraz z dostępną dokumentacją konkursową można znaleźć na str. 
 Dolnośląskiego Wojewózkiego Urzędu Pracy.Źródło: tutaj.