Aktualności
Nabór wniosków do konkursu realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności, Programu Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim
2012-02-03


Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy od dnia 6 lutego 2012 r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków do konkursu zamkniętego nr I/8.1.3/A/12 realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Piorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Programu Kapitał Ludzki.


Termin składania wniosków:

od 6 lutego do 5 marca 2012 r.


Sposób składania wniosków:

Osobiście, kurierem lub pocztą na adres:

 
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - Filia we Wrocławiu, 
ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław,
Punkt Informacyjny – I piętro, pokój nr 100, 
Kancelaria DWUP, 


w godz. 7.30 - 15.30.


O dofinansowanie mogą się ubiegać partnerzy społeczni (związki pracodawców i związki zawodowe) oraz podmioty, których treść statutu wskazuje na to, że posiadają status związku pracodawców lub związku zawodowego lub są organizacją członkowską, regionalną i branżową, wchodzącą w skład organizacji pracowników i pracodawców reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 06 lipca 2001 roku o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, z zachowaniem pkt. 5.1.2 Dokumentacji konkursowej (z zastrzeżeniem pkt. 6.2.2).


Konkurs przewiduje dofinansowanie na następujące typy projektów:

- inicjatywy podejmowane na poziomie lokalnym i regionalnym przez związki pracodawców i związki zawodowe, mające na celu zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców, w szczególności w zakresie: organizacji pracy, form świadczenia pracy, promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych, godzenia życia zawodowego i prywatnego),

- promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do lokalnego rynku pracy, warunków pracy pracowników i środowiska naturalnego. Sczegółowe informacje wraz z dostępną dokumentacją konkursową można znaleźć na str. 
 Dolnośląskiego Wojewózkiego Urzędu Pracy.


Źródło: tutaj.