Aktualności
Nabór wniosków w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim
2012-02-03


Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy od dnia 3 lutego 2012 r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków do konkursu realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, PO KL.


Termin składania wniosków:

od 3 lutego do 2 marca 2012 r. .


Sposób składania wniosków:

Osobiście, kurierem lub pocztą na adres:

 
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - Filia we Wrocławiu, 
ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław,
Punkt Informacyjny – I piętro, pokój nr 100, 
Kancelaria DWUP, 


w godz. 7.30 - 15.30.O dofinansowanie mogą się ubiegać wszystkie podmioty, w tym PFRON i Centralny Zarząd Służby Więziennej z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), z zachowaniem pkt. 5.1.2 Dokumentacji konkursowej (z zastrzeżeniem pkt. 6.2.2).


Konkurs przewiduje dofinansowanie na następujące typy projektów:

- wsparcie dla tworzenia i/lub działalności podmiotów integracji społecznej tj. centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej; 

- działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania podmiotów integracji społecznej, wymienionych w typie operacji nr 1; 

- kursy i szkolenia  umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy; 

- staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy; 

- poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej; 

- rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy);

- rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy.


Sczegółowe informacje wraz z dostępną dokumentacją konkursową można znaleźć na str.
 Dolnośląskiego Wojewózkiego Urzędu Pracy.


Źródło: tutaj.