Aktualności
Nowa wersja 5.9 Uszczegółowienia Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego
2012-02-03


W dniu 27 stycznia 2012 r., uchwałą nr 97/12 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął najnowszą wersję  Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.


Nowy dokument uwzględnia następujące zmiany:

1. Dostosowano zapisy do zmian wprowadzonych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ) w wyniku zakończenia procesu renegocjacji z Komisją Europejską:


a) podzielono dodatkowe środki z Krajowej Rezerwy Wykonania i Dostosowania Technicznego:


- Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie - 11 000 000 euro z Krajowej Rezerwy Wykonania, 

- Poddziałanie 1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej - Schemat B Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów postoczniowych (Szczecin) - 7 000 000 euro z Dostosowania Technicznego, 

- Poddziałanie 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa - 1 800 733 euro z Krajowej Rezerwy Wykonania i 7 569 372 euro z Dostosowania Technicznego,


b) przesunięto środki z poddziałania 2.1.7 Regionalny transport kolejowy - Schemat A Infrastruktura kolejowa - 2 264 940 euro, z Poddziałania 2.1.5 Wzmocnienie portów morskich i rzecznych - 4 407 206 euro, z Poddziałania 2.2.1 Sieci elektroenergetyczne - 3 000 000 euro, z Poddziałania 2.2.2 Sieci dystrybucji gazu ziemnego - 5 500 000 euro do Poddziałania 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa,


c) rozszerzono katalog Beneficjentów poprzez dodanie kategorii „przedsiębiorstwa” w ramach działania 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego,


d) zmodyfikowano część wskaźników - ich nazwy oraz wartości,


e) rozszerzono zapisy w ramach poddziałania 2.1.4 Wzmocnienie lokalnego portu lotniczego w Zegrzu Pomorskim poprzez dodanie warunków wskazanych przez Komisję Europejską,


2. Zmodyfikowano katalog wydatków kwalifikowalnych Poddziałania 1.3.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej - Schemat C Promocja walorów inwestycyjnych województwa,


3. Dostosowano zapisy związane z trybem wyboru projektów indywidualnych do zapisów art. 28 pkt 1b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.2009 Nr 84, poz. 712 z późn. zm.),


4. Zaktualizowano Załącznik 1. do Uszczegółowienia Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego (URPO WZ) - Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla RPO WZ w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz oznaczonymi działaniami podlegającymi zasadom cross-financing,


5. Zaktualizowano Załącznik 2. do URPO WZ - Indykatywny podział środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na kategorie interwencji w zestawieniu wydatków na realizację celów Strategii Lizbońskiej w RPO WZ,


6. Zaktualizowano Załącznik 3. do URPO WZ - Tabela wskaźników produktu i rezultatu,


7. Zaktualizowano Załącznik 4. do URPO WZ - Indykatywna Lista Projektów Indywidualnych.Źródło
tutaj.