Aktualności
Nabór wniosków do Poddziałania 9.1.2 Programu Kapitał Ludzki w województwie świętokrzyskim (konkurs zamknięty nr 2/1/9.1.2/POKL/2012.)
2012-02-01


Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego (Biuro PO KL) od 1 lutego 2012 r. rozpoczyna nabór wniosków do konkursu realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, PO KL.


Termin składania wniosków:

od 1 lutego 2012 r. do 1 marca 2012 r.


Termin rozstrzygnięcia konkursu:
 
Czerwiec 2012 r. - wyniki będą dostępne na stronie 
 Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego.


Sposób składania wniosków:

Osobiście, kurierem lub pocztą na adres:


Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego –  
Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
ul. Jagiellońska 70, 25-956 Kielce,

Sekretariat II piętro – pokój 202,


od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00.


O dofinansowanie mogą się ubiegać wszystkie podmioty oprócz osób fizycznych, które spełniają kryteria wymienione w dokumentacji konkursowej. W przypadku osób fizycznych o współfinansowanie mogą się ubiegać osoby prowadzące własną działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów.


Konkurs przewiduje dofinansowanie na rozwój szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia. 


Mając na uwadze rozwój szkół i placówek najbardziej pożądanymi w ramach niniejszego konkursu projekty to:

- Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia;

- Doradztwo i opiekę pedagogiczno - psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym);

- Programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki;
- Dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych;
- Rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery);

- Wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne;

- Wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do  poprawy jakości nauczania. 


Procent dofinansowania:

100%


Budżet konkursu:

17 mln zł


Szczegółowe informacje dotyczące wniosku o dofinansowanie, kryteriów wyboru projektów oraz środków odwoławczych można znaleźć w dokumentacji konkursowej zamieszczonej na str. 
Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego.Źródło: 
tutaj.