Aktualności
Nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Kapitał Ludzki
2012-01-27


Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki zaktualizowała instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie. Dokonano aktualizacji w/w instrukcji w zakresie pól 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5 na stronie 22. Zaktualizowana instrukcja jest dostępna na stronie funduszy europejskich. 


Główne zmiany w dokumentacji dotyczą:

- pole 2.2 - wybór z listy rozwijanej,

- pole 2.3, 2.4, 2.5 – dane dotyczące jednostki organizacyjnej (np. szkoły), jeżeli ta jednostka będzie stroną umowy o dofinansowanie na podstawie pełnomocnictwa, upoważnienia lub innego równoważnego dokumentu albo odpowiednie dane dotyczące właściwej jednostki samorządu terytorialnego posiadającej osobowość prawną (np. gminy), jeżeli stroną umowy o dofinansowanie będzie ta jednostka samorządu terytorialnego posiadająca osobowość prawną. 


Do tych pól wprowadzono również zapisy, że instytucja prowadząca nabór wniosków o dofinansowanie może w odpowiednim dokumencie dotyczącym tego naboru określić inne niż wskazane w instrukcji zasady wypełniania pól 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5. Zgodne z praktyką przyjętą w tej instytucji w zakresie zawierania umów o dofinansowanie projektu, obowiązujące w odniesieniu do projektodawców składających wnioski o dofinansowanie w ramach tego naboru.


W przypadku wniosków o dofinansowanie przygotowanych i złożonych zgodnie z pierwotną wersją instrukcji obowiązującej od 1 stycznia 2012 r. instytucje prowadzące nabór wniosków mają prawo wezwać projektodawcę na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie do dostosowania treści pól 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5 wniosku do praktyki przyjętej w danej instytucji. 


Dla projektów systemowych projektodawca może  zostać wezwany do dokonania korekty wniosku w takim zakresie już na etapie oceny formalnej. W przypadku naborów prowadzonych w trybie konkursowym – w celu zachowania równych szans projektodawców – takie wnioski nie powinny być odrzucane ani zwracane do poprawy na etapie oceny formalnej z powodu niezgodności z zasadami wprowadzonymi korektą instrukcji.  

 

 


Źródło: tutaj.