Aktualności
Pierwszy w roku 2012 nabór wniosków do działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2012-01-24


Polska Agencja Rozwoju Regionalnego od dnia 6 lutego 2012 r. rozpoczyna nabór wniosków do konkursu realizowanego w ramach działania 8.2 Wsparcie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.


Termin składani
a wniosków:

od 6 lutego 2012 r. do 2 marca 2012 r (do godz. 16.30).


Sposób składania wniosków:

Wniosek musi zostać wypełniony w generatorze wniosków, który znajduje się na str. PARP-u. Należy go wypełnić zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków znajdującą się w dokumentacji konkursowej. W ciągu 5 dni roboczych od dnia zarejestrowania wniosku o dofinansowanie, należy dokonać formalnego potwierdzenia złożenia wniosku o dofinansowanie i Biznes Planu poprzez złożenie podpisów osoby/osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy oraz wysłać pozostałe wymagane załączniki. Formalne potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie i Biznes Planu oraz złożenie załączników do wniosku może zostać dokonane drogą elektroniczną lub w sposób tradycyjny.


O dofinansowanie mogą się ubiegać mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność gospodarczą na terenie RP. W przypadku, gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna wówczas jest wymagane miejsce zamieszkania na terenie RP. Warunkiem koniecznym jest tutaj współpraca na zasadzie zawartych umów, z co najmniej 2 innymi przedsiębiorcami planujących współpracować z wnioskodawcą. 


O dofinansowanie mogą się ubiegać projekty o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, prowadzące do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej. Konkurs jest przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy planują rozpoczęcie lub rozwój współpracy za pomocą nowych rozwiązań elektronicznych a przede wszystkim dostosowanie własnych systemów informacyjnych systemów informatycznych przedsiębiorstw kooperacyjnych.


Typowy projekt obejmuje:

- integrację systemów informatycznych przedsiębiorstw, lub

- wdrażanie nowych systemów mających na celu umożliwienie automatyzacji wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw.


Projekty mogą być objęte wsparciem maksymalnie przez okres 2 lat.


Kwota środków objętych dofinansowaniem:

390 816 800,00 PLN.


Minimalna i maksymalna kwota dofinansowania:

Kwota dofinansowania nie może być niższa niż 20 000 zł. i jednocześnie nie może być większa niż 2 000 000 zł. Wielkość dofinansowania jest zależna od statusu przedsiębiorcy, lokalizacji projektu i kategorii wydatków kwalifikowanych.


Szczegółowe informacje wraz z dostępną dokumentacją można znaleźć na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.


Źródło: 
tutaj.