Aktualności
Nabór wniosków w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Kapitał Ludzki w województwie pomorskim
2012-01-24


Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego od dnia 20 stycznia 2012 r. rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Programu Kapitał Ludzki.


Termin składania wniosków:

od 20 stycznia 2012 r. do 21 lutego 2012 r.


Sposób składania wniosków:

Osobiście, pocztą lub przesyłką kurierską na adres:


Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,

ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk,

tel.: 58 326 81 90, fax: 58 326 81 93


lub


Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,
Kancelaria Ogólna,
ul. Okopowa 21/27,80-810 Gdańsk.

 
Od poniedziałku do piątku w godz. 7.45-15.45.


O dofinansowanie mogą się ubiegac wszystkie podmioty oprócz osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). w/w podmioty muszą spełniać kryteria określone w Szczegółowym Opisie Priorytetów w ramach PO KL oraz dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).


O dofinansowanie mogą się ubiegać następujące typy projektów:

- Tworzenie przedszkoli oraz uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego w 30% gmin z terenu województwa o najniższym w skali regionu stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

- Wsparcie istniejących przedszkoli oraz funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych, przyczyniające się do wzrostu całkowitej liczby miejsc w przedszkolach i/lub innych formach wychowania przedszkolnego podlegających pod jeden organ prowadzący i umiejscowionych na terenie danej gminy.


Sczegółowe informacje wraz z dostępną dokumentacją konkursową można znaleźć na str:defs.pomorskie.eu.

 


Źródło: 
tutaj.