Aktualności
Zmiany w Regionalnym Programie Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
2012-01-17


W dniu 22 grudnia 2011 Komisja Europejska przyjęła zmiany do Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Główną przyczyną zmian było przede wszystkim włączenie do Programu dodatkowych unijnych środków.


Zmiany dotyczą podziału dodatkowej puli środków (ok 44 mln euro) na:

- 6 mln euro  - Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój”,

-  6 mln euro - Działanie 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych,

- 23 mln euro - Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym (3 665 826 euro przeznaczono na finansowanie projektu popowodziowego w Sandomierzu),

- 9 mln euro - Priorytet IV Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (projekty odnawialnych źródeł energii).


Wprowadzono również liczne zmiany w RPOWŚ na lata 2007-2013. Wykolegowano system wskaźników postępu rzeczowego na lata 2007-2013 poprzez:

- zwiększenie wartości docelowej wskaźników (w przypadku projektów na które przeznaczono dodatkowe środki),

- obniżono wartości docelowe dwóch wskaźników produktu.
Zmieniono również dopuszczalny pułap dofinansowania Priorytetu VII Pomoc techniczna środkami EFRR do 100 proc. Do dokumentu dodano dodatkowy rozdział pt. "Przegląd śródokresowy Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013".

W rozdziale tym zawarto informacje dotyczące podstaw prawnych podziału Krajowej Rezerwy Wykonania oraz Dostosowania Technicznego oraz przywołano dokumenty i strategie, które należało uwzględnić przy podziale dodatkowych środków.


Wszelkie informacje dotyczące zmian w RPO Województwa świętokrzyckiego na lata 2007-2013 można znaleźć na str. http://www.rpo-swietokrzyskie.pl.