Aktualności
Nabór wniosków do Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki” POIG
2012-01-17


Ministerstwo Gospodarki w dniu 16 stycznia 2012 roku rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki” do konkursu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


Termin składania wniosków:

od 16 stycznia 2012 r. do 27 stycznia 2012 r.


Termin zakończenia konkursu:
Ok
oło 4 miesięce od dnia zakończenia oceny formalnej.


Sposób składania wniosków:

Osobiście, pocztą lub przesyłką kurierską na adres:

 
Ministerstwo Gospodarki,
Departament Wdrażania Programów Operacyjnych,
Plac Trzech Krzyży 3/5,
00-507 Warszawa.


Osobiście:

- w poniedziałki od 8.00 do 18.00,

- od wtorku do piątku w godz. od 8.15 do 16.15.


W przypadku wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień jego rejestracji w kancelarii MG.


O dofinansowanie mogą się ubiegać zarówno przedsiębiorcy jak i osoby fizyczne. Warunkiem koniecznym jest tutaj miejsce prowadzenia działalności na terenie RP w przypadku porzedsiębiorców oraz zamieszkanie na terenie RP w przypadku osób fizycznych


O dofinansowanie mogą się ubiegać następujące typy projektów:


1. W ramach Poddziałania 4.5.1 PO IG „Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym”: 

Tylko inwestycje o charakterze innowacyjnym w sektorze produkcyjnym, które spełniają wszystkie wymienione warunki:

- minimalna wartość kosztów kwalifikowanych objętych inwestycją – 160 mln. zł,

-minimalny wzrost zatrudnienia netto – 150 osób,

- okres stosowania na świecie zakupionego lub wdrożonego w ramach inwestycji rozwiązania technologicznego nie przekracza 3 lat, bądź wartość sprzedaży na świecie wyrobów lub usług wytworzonych w oparciu o tę technologię nie przekracza 15 proc. wartości sprzedaży na świecie w branży, do której należą te wyroby lub usługi, określonej według trzycyfrowych kodów zawartych w przepisach dotyczących działalności.


2. W ramach Poddziałania 4.5.2 PO IG „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”:

W przypadku tego poddziałania o dofinansowanie mogą się ubiegać projekty zarówno na inwestycje usług nowoczesnych jak i centra badawczo-rozwojowe będące jednostką organizacyjną lub wyodrębnioną organizacyjnie jednostką rozpoczynającą lub rozwijającą działalność. W przypadku Inwestycji w sektorze usług nowoczesnych (min. 100 nowych miejsc pracy) wskazane są projekty typu:

- centra usług wspólnych będące wewnętrzną lub zewnętrzną jednostką przedsiębiorstwa przejmującą od podmiotów część zadań lub procesów z zakresu finansów, księgowości, zarządzania zasobami ludzkimi, administracji, logistyki, zaplecza bankowego i ubezpieczeniowego (back-office), badań rynkowych, wsparcia technologii informacyjnych i komunikacyjnych (IT), co przyczyni się do optymalizacji (redukcji) kosztów i poprawy jakości danej usługi tych podmiotów,

- centra IT zajmujące się rozwojem oprogramowania, testowaniem i zarządzaniem aplikacjami, zarządzaniem bazami danych, projektowaniem i wdrażaniem sieci, optymalizacją produktu oraz wspieraniem działań innowacyjnych.


W przypadku projektów na centra badawcze ubiegać się mogą tylko projekty, których głównym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej oraz wykwalifikowanej kadry, jeżeli w związku z realizacją inwestycji utworzonych zostanie co najmniej 10 nowych miejsc pracy dla personelu zaangażowanego w działalność badawczo-rozwojową (B+R), a koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na inwestycje są większe niż 2 mln złotych.


Maksymalne dofinansowanie:

- W
 ramach Poddziałania 4.5.1 PO IG - max 30% wydatków kwalifikowanych
- W
 ramach Poddziałania 4.5.2 PO IG - max 30% wydatków kwalifikowanych - w przypadku Centrów Usług Wspólnych i Centrów IT

 
W przypadku Centrów Badawczo-Rozwojowych dla p
oddziałania 4.5.2 PO IG maksymalna intensywność pomocy ustalana jest zgodnie z mapą pomocy regionalnej. Dla projektów obejmujących dwa typy inwestycji, maksymalna intensywność pomocy nie może przekroczyć 30 proc.

 
Maksymalna kwota dofinansowania:
 
- W ramach Poddziałania 4.5.1 PO IG - powyżej 160 mln zł,

W ramach Poddziałania 4.5.2 PO IG - w przypadku projektów dotyczących rozpoczęcia lub rozwinięcia działalności B+R wynosi powyżej 2 mln złotych (dot. kosztów inwestycji w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne).


Szczegółowe informacje wraz z dostępną dokumentacją konkursową znajdziesz na str Śląskiego Centrum PrzedsiębiorczościMinisterstwa Gospodarki.


Źródło
tutaj.