Aktualności
Nabór wniosków w ramach Działania 1.6 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym, Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego
2012-01-12


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych od dnia 30 grudnia 2011 r. rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działanie 1.6 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego.


Termin składania wniosków:

od 30 grudnia 2011 r. do momentu wyczerpania się limitu środków określonego na poziomie 150 proc. kwoty przeznaczonej na konkurs lub do zamknięcia konkursu przez MJWPU.


Termin zakończenia konkursu:

drugi kwartał 2012 r. 


Sposób składania wniosków:

Osobiście, listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres:  


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych:

ul. Jagiellońska 74,

03-301  Warszawa.


Wniosek należy wysłać w formie elektronicznej poprzez system Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny oraz w formie papierowej na podany adres. 


O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby prawne:

- przedsiębiorcy,

- jednostki naukowe,

- szkoły wyższe,

- organizacje pozarządowe,
- instytucje otoczenia biznesu prowadzące powiązania kooperacyjne.


Wsparcie finansowe mogą uzyskać tylko projekty związane z m. in
.
- przygotowaniem wspólnego produktu oraz/lub usługi i ich wprowadzenia na rynek,

- zakupem środków trwałych na rzecz wspólnych działań klastrowych,

- budową infrastruktury badawczo – rozwojowej na potrzeby działalności klastra,

- przeprowadzeniem badań wykorzystywanych przez członków klastra,

- doradztwem z zakresu opracowania planów i strategii rozwoju klastra,

- organizowaniem konferencji, seminariów, spotkań mających na celu promocję klastra oraz branży, w której działa klaster,

- działaniem promocyjnym klastra w celu pozyskania nowych podmiotów, m.in. poprzez udział w targach oraz misjach biznesowych zarówno o charakterze krajowym, jak i zagranicznym,

- budowaniu wspólnej marki umożliwiającej wprowadzenie technologii oraz produktów na rynek.


Maksymalne dofinansowanie:

NIe więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych


Maksymalna kwota dofinansowania:
 
6 mln. zł


Szczegółowe informacje, środki odwoławcze wraz z dostępną dokumentacją znajdziesz na strwww.mazowia.eu.


Źródło
:
 tutaj.